Doehler Sp. z o.o.

RODO Obowiązek informacyjny

RODO Obowiązek informacyjny W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej rozporządzenie 2016/679, DOEHLER Sp. z o.o. informuje że: 1. Administratorem danych osobowych dostawcy/producenta rolnego jest DOEHLER Sp. z o.o. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, z wykorzystaniem powyższych danych adresowych z dopiskiem „Dane osobowe” lub na adres e-mail: InspektorDanychOsobowych@doehler.com. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Döhler sp. z o.o. jest Patrycja Dzikołowska. 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji umowy dostawy/kontraktacji lub podjęcia czynności niezbędnych przed zawarciem umowy przez Strony. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679. 3. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres obowiązywania umowy oraz wynikający z przepisów prawno-podatkowych. 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora. 6. Dostawca/ Producent rolny posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. 7. Dostawca/ Producent rolny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że Administrator przetwarzając jego dane osobowe narusza przepisy rozporządzenia 2016/679. 8. Podanie przez Dostawcę/ Producenta rolnego jego danych osobowych jest niezbędnym warunkiem do zawarcia umowy dostawy/kontraktacji. 9. Administrator zobowiązuje się do zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych. 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji.

Dane teleadresowe

Tel.: +48 (48) 368 9800
E-mail: mailbox.pl@doehler.com
NIP: 521-10-03-920

Adres korespondencyjny

Adres:
Doehler Sp. z o.o.
Kozietuły Nowe 66J
05-640 Mogielnica

Strategia Podatkowa

 

Informacja o realizacji strategii podatkowej dostępna jest tutaj:

 

 [Strategia podatkowa 2020]

 

Ma ona na celu wypełnienie przez Döhler sp. z o. o. obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.).

Formularz kontaktowy

 _    _  _ __   __ _____ 
 | |   | | | | \ \  / / | ____|
 | |   | | | | \ \ / / | |__ 
 | |   | | | |  \ \/ /  |___ \ 
 | |____ | |__| |  \ /   ___) |
 |______| \____/   \/   |____/