Doehler Sp. z o.o.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zakłady Spółki Döhler w Polsce są silnie związaną z naturą, dlatego doskonale rozumiemy konieczność dbania o środowisko naturalne. Na terenie Zakładów funkcjonują oczyszczalnie ścieków. Są to oczyszczalnie biologiczne i biologiczno-mechaniczne. Posiadamy niezbędne pozwolenia na pobór wody, odprowadzanie ścieków, emisję zanieczyszczeń do atmosfery oraz wytwarzanie odpadów. Zgodnie z obowiązującymi decyzjami firma wykonuje pomiary ilości i jakości emisji wprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń, które spełniają dopuszczalne normy. Wszelkie odpady są segregowane i bezpiecznie przechowywane, by uniemożliwić ich przedostanie się do środowiska. Odbiorem odpadów zajmują się tylko profesjonalne firmy, które są uprawnione do prowadzenia tego typu działalności. Firma Döhler zapewnia najwyższej jakości produkty, w związku z tym oczekuje od swoich Dostawców podobnego poziomu produkcji rolnej opartej na prawości i uczciwości. Jest producentem, dystrybutorem i dostawcą naturalnych składników dla przemysłu spożywczego i napojowego. To jest podstawowy cel naszej działalności. Nasze cele i nasze działania są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Żeby to osiągnąć dążymy do określenia jednolitych i jednoznacznych wymagań służących do redukowania zagrożeń środowiskowych poprzez: • zachowanie, ochronę i poprawianie jakości środowiska naturalnego, • przyczynianie się do ochrony zdrowia człowieka, • zapewnienie rozważnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych. Identyfikując aspekty środowiskowe sukcesywnie ogranicza własne oddziaływania na środowisko poprzez: • ograniczanie zużycia wody, energii oraz zmniejszaniu ilości odpadów, ścieków i emisji gazów, • redukcję opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, • minimalizację wystąpienia awarii środowiskowych, • redukcję kosztów usuwania potencjalnych zanieczyszczeń, • przestrzeganie prawa w zakresie ochrony środowiska, • zwiększanie pozycji konkurencyjnej na rynku, • wzrost świadomości ekologicznej pracowników, • poprawę wizerunku organizacji z uwagi na kompleksowe podejście do zagadnień środowiskowych świadczące o dobrym zarządzaniu. • nawiązanie otwartego dialogu z lokalną społecznością, organami administracji publicznej i innymi zainteresowanymi stronami. Döhler Sp. z o.o. zna wymagania ochrony środowiska, oraz akceptuje swoją odpowiedzialność w tym zakresie. Nie będzie tolerować kompromisów w kwestii obowiązujących wymagań ochrony środowiska oraz nie będzie ryzykować żadnej szkody dla środowiska. Czynnie wspiera akcje skierowane w kierunku ochrony środowiska. Zakład zobowiązuje się do działania w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska oraz wszystkimi wymaganiami wewnętrznymi.

Dane teleadresowe

Tel.: +48 (48) 368 9800
E-mail: mailbox.pl@doehler.com
NIP: 521-10-03-920

Adres korespondencyjny

Adres:
Doehler Sp. z o.o.
Kozietuły Nowe 66J
05-640 Mogielnica

RODO Obowiązek informacyjny

 

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej rozporządzenie 2016/679, DOEHLER Sp. z o.o. informuje że:

 

1. Administratorem danych osobowych dostawcy/producenta rolnego jest DOEHLER Sp. z o.o.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji umowy dostawy/kontraktacji lub podjęcia czynności niezbędnych przed zawarciem umowy przez Strony. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b  rozporządzenia 2016/679. 

3. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres obowiązywania umowy oraz wynikający z przepisów prawno-podatkowych. 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.

6. Dostawca/ Producent rolny posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

7. Dostawca/ Producent rolny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że Administrator przetwarzając jego dane osobowe narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.

8. Podanie przez Dostawcę/ Producenta rolnego jego danych osobowych jest niezbędnym warunkiem do zawarcia umowy dostawy/kontraktacji.

9. Administrator zobowiązuje się do zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji. 

 

Formularz kontaktowy

 _  _   ___   __  _  __  __ 
| | | ||  / _ \\ | || | || \ \\/ // 
| |/\| || | / \ || | '--' ||  \ ` // 
| /\ || | \_/ || | .--. ||  | ||  
|_// \_||  \___// |_|| |_||  |_||  
`-`  `-`  `---`  `-` `-`   `-`'