Doehler Sp. z o.o.

Dane rejestracyjne

NIP 521-10-03-920 REGON 010406266 KRS SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO Numer KRS: 0000036027 Kapitał Zakładowy 58 500 000 ZŁ

Dane teleadresowe

Tel.: +48 (48) 368 9800
E-mail: mailbox.pl@doehler.com
NIP: 521-10-03-920

Adres korespondencyjny

Adres:
Doehler Sp. z o.o.
Kozietuły Nowe 66J 66J
05-640 Mogielnica

Ogłoszenia

 

31 października 2017 r.

 

Połączenie spółki Döhler sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką AJC Real Estate sp. z o.o. (jako Spółką Przejmowaną 1) i AJC Invest sp. z o.o. (jako Spółką Przejmowaną 2).

 

Działając na podstawie art. 500 § 2(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, tekst jednolity ze zm.) spółki:

Döhler sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) z siedzibą w Kozietułach Nowych, adres: Kozietuły Nowe 66 J, 05-640 Mogielnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000036027, NIP:5211003920, REGON:010406266, kapitał zakładowy: 58.500.000,00 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów pięćset tysięcy) złotych

oraz

AJC Real Estate sp. z o.o. (Spółka Przejmowana 1) z siedzibą w Tarczynie, adres: ul. Dobrowolskiego 21, 05-555 Tarczyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507648, NIP: 5272713805, REGON: 147230660, kapitał zakładowy: 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych,

oraz

AJC Invest sp. z o.o. (Spółka Przejmowana 2) z siedzibą w Tarczynie, adres: ul. Dobrowolskiego 21, 05-555 Tarczyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507057, NIP: 5272713308, REGON: 147222070, kapitał zakładowy: 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych,

udostępniają bezpłatnie na stronach internetowych http://doehler.pl/, http://ajcinvest.pl/ i http://ajcrealestate.pl/ do publicznej wiadomości Plan połączenia, od dnia 31 października 2017 r., nieprzerwanie do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia spółek.

Plan połączenia dostępny jest poniżej do bezpłatnego pobrania:

[plan połączenia]

 

 

 

Formularz kontaktowy

 __  _   ______  _____  __  __ 
| || | || /_  _// / ____|| \ \\/ // 
| '--' ||  -| ||- / //---`'  \ ` // 
| .--. ||  _| ||_ \ \\___   | ||  
|_|| |_|| /_____// \_____||  |_||  
`-` `-`  `-----`  `----`   `-`'