Doehler Sp. z o.o.

Dane rejestracyjne

NIP 521-10-03-920 REGON 010406266 KRS SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO Numer KRS: 0000036027 Kapitał Zakładowy 58 500 000 ZŁ

Dane teleadresowe

Tel.: +48 (48) 368 9800
E-mail: mailbox.pl@doehler.com
NIP: 521-10-03-920

Adres korespondencyjny

Adres:
Doehler Sp. z o.o.
Kozietuły Nowe 66J
05-640 Mogielnica

RODO Obowiązek informacyjny

 

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej rozporządzenie 2016/679, DOEHLER Sp. z o.o. informuje że:

 

1. Administratorem danych osobowych dostawcy/producenta rolnego jest DOEHLER Sp. z o.o.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji umowy dostawy/kontraktacji lub podjęcia czynności niezbędnych przed zawarciem umowy przez Strony. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b  rozporządzenia 2016/679. 

3. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres obowiązywania umowy oraz wynikający z przepisów prawno-podatkowych. 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.

6. Dostawca/ Producent rolny posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

7. Dostawca/ Producent rolny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że Administrator przetwarzając jego dane osobowe narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.

8. Podanie przez Dostawcę/ Producenta rolnego jego danych osobowych jest niezbędnym warunkiem do zawarcia umowy dostawy/kontraktacji.

9. Administrator zobowiązuje się do zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji. 

 

Formularz kontaktowy

 ____   _____   _____   ___  
 | _ \\  | ___||  / ___//  / _ \\ 
 | |_| || | ||__   \___ \\ / //\ \\ 
 | . //  | ||__   /  // | ___ ||
 |_|\_\\  |_____|| /____// |_|| |_||
 `-` --`  `-----` `-----`  `-`  `-`